Obecná pravidla k soutěžím na Facebooku

Pořadatel

Nejfit.cz, Tomáš Brablec, Arbesovo náměstí 314/10, 150 00 Praha 5 IČO 86986317. Společnost Facebook není organizátorem soutěže a ani se na ní nijak nepodílí.

Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nejfit a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání a splní vyhlášené podmínky. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Mechanismus soutěže

Ze všech příspěvků, které splní zadání soutěže, vybere pořadatel výherce náhodným losem. Počet výherců bude vždy určen v době vyhlášení soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Oznámení výhry a její předání

Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Nejfit. Případně může být výherce kontaktován zprávou. Nereaguje-li výherce do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Předání výhry spočívá vždy v zaslání na adresu uvedenou výhercem. Případně, umžňuje-li to charakter výhry, je předána elektronickou cestou. Výhra je vždy zaslána pouze jednou a pokus o doručení nemůže být opakován. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Autorská práva

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží 

Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže účastí v soutěži poskytuje pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, případně doručovací adresa a další údaje předané v rámci soutěže) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.