Podmínky používání webových stránek www.nejfit.cz

I. článek – obecná ustanovení

Portálem www.nejfit.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky, které provozuje a vlastní Tomáš Brablec, se sídlem Arbesovo náměstí 314/10, 150 00 Praha 5, IČ 86986317 (dále jen “Provozovatel”).

Kontaktní formulář naleznete zde.

Služby poskytované stránkami www.nejfit.cz (dále jen „Stránky“) jsou veřejně přístupné. Provoz Stránek, používání služeb, práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly.
Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly, který vyjádří uživatel tím, že tyto Stránky používá. V případě porušení těchto Pravidel může Provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

II. článek – autorská práva

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace (obrázky, audiovizuální záznamy a zvukové záznamy) je vyžadován předchozí písemný souhlas Provozovatele. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu Provozovatele tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp. Souhlasu není třeba k využívání RSS kanálů Nejfit.cz.

Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log podléhá autorským právům, jež náležejí Provozovateli, případně dílem dalším osobám, které postoupily právo k užití díla Provozovateli, a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.

III. článek – chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání těchto Stránek se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti těchto Stránek nebo je jinak zneužívat;
  • zasahovat do používání těchto Stránek ze strany jiných uživatelů;
  • využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;
  • zasílat na tyto Stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám na těchto Stránkách, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • šířit na těchto Stránkách jakékoliv zprávy, materiály nebo příspěvky obsahující nevyžádanou a nepovolenou reklamu (i ve formě prokliku na jiné weby), nevyžádané odkazy, inzerci
  • šířit na těchto Stránkách jakékoli zprávy, materiály nebo příspěvky porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

IV. článek – odkazy na internetové stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran.

V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na Stránky, v případě, že tyto odkazy a jejich obsah nebyl předem písemně schválen Provozovatelem, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy.

V. článek – omezení poskytovaných služeb

Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah Stránek nebo nabídky Stránek změnit, či svěřit provozování Stránek třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat Stránky provozovat.

VI. článek – sankce

Provozovatel může uplatnit sankce v případě, že uživatel využívá Stránky v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy či porušuje tato Pravidla, zejména článek III těchto pravidel. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění uživatele, úpravu nebo smazání nevhodného příspěvku, zprávy nebo obsahu uživatele, okamžité omezení používání Stránek nebo zamezení uživateli používat Stránky.

VII. článek - odpovědnost

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv dopady zdravotních rad, receptů a použitých surovin na zdraví uživatele.

Všechny zde prezentované zdravotní a dietní postupy nejsou míněny jako náhrada za léčení klasickou medicínou.

VII. článek – závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude Stránky nadále používat a využívat služeb Provozovatele.

 

Pravidla vytvořena: 1. 4. 2013

Poslední úprava Pravidel: 21. 3. 2017